Γενικοί Όροι χρήσης

Άρθρο 1

Για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Mamtic Innovations Ltd εφεξής καλούμενη η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ισχύουν οι Γενικοί Όροι Χρήσης. Οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και περιλαμβάνουν παροχή περιεχομένου. Οι υπηρεσίες παρέχονται στην Ελλάδα από  την Pay Chimp Ltd. – 1, Kings Avenue, London, United Kingdom, N21 3NA.
Η ενεργοποίηση των υπηρεσιών γίνεται με τη βούληση και ύστερα από συγκεκριμένες ενέργειες του χρήστη, αφούπροηγουμένως διαβάσει το παρόν κείμενο. Ο τηλεφωνικός αριθμός μέσω του οποίου γίνεται η ενεργοποίηση της υπηρεσίας καταγράφεται και αποθηκεύεται στο ηλεκτρονικό μας σύστημα.
Το παρόν κείμενο μπορεί να τροποποιηθεί με σχετική ανακοίνωση στο διαδίκτυο. Ο χρήστης συναινεί με τους τροποποιημένους όρους οι οποίοι υπερισχύουν των παλαιοτέρων, εφόσον συνεχίζει τη χρήση της υπηρεσίας και μετά τις σχετικές αλλαγές.
 
Άρθρο 2 – Κοστος υπηρεσιών
 
Το κόστος των υπηρεσιών αναγράφεται στο διαδίκτυο (http://paychimp.co/pinakas-ypp/)
Ο χρήστης που ενεργοποιεί συνδρομητική υπηρεσία λαμβάνει 3 μηνύματα κάθε εβδομάδα, που χρεώνονται με τη λήψη τους και κοστίζουν 2,08 € το καθένα (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%). Τα μηνύματα αυτά στέλνονται από τον κωδικό που αντιστοιχεί στην υπηρεσία 19366. Οι χρεώσεις γίνονται μέσω του λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας (Τελική τιμή
Τα δυο πρώτα μηνύματα που θα λάβει ο χρήστης (ΡΙΝ και καλωσορίσματος) είναι δωρεάν, όπως και τα μηνιαία ενημερωτικά μηνύματα και το μήνυμα απενεργοποίησης. Τα δωρεάν μηνύματα στέλνονται από τον κωδικό 19377 ο οποίος χρησιμοποιείται μόνο για αυτό το σκοπό και ο χρήστης δεν μπορεί να στείλει μήνυμα σε αυτό τον 5ψήφιο νούμερο.
Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα επιστροφής των χρεώσεων σε περίπτωση μη χρήσης της υπηρεσίας για λόγους που αφορούν τον ίδιο.
 
Άρθρο 3 – Τροποποίηση κόστους
 
Ο χρήστης αναγνωρίζει το δικαίωμα της Mamtic Innovations Ltd να τροποποιεί μονομερώς τις τιμές των υπηρεσιών αφού προηγηθεί σχετική ανακοίνωση στο διαδίκτυο. Ο χρήστης συναινεί με τις νέες τιμές εφόσον συνεχίζει τη χρήση της υπηρεσίας και μετά την ανωτέρω τροποποίηση.
 
Άρθρο 4 – Παύση υπηρεσιών
 
Οι υπηρεσίες απενεργοποιούνται σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο διαδίκτυο, δηλαδή με σχετικό αίτημα του χρήστη ή αν θεωρηθεί ότι η υπηρεσία ενεργοποιήθηκε κατά παράβαση του παρόντος κειμένου ή αν ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας το ζητήσει, χωρίς να υπάρχει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη (π.χ. για υπόλοιπο πιστωτικών μονάδων).
 
Άρθρο 5 – Δικαιώματα
 
1. Οι υπηρεσίες δεν σχετίζονται με κανένα προϊόν ή τρίτη εμπορική εταιρεία. Τυχόν προϊόντα που προσφέρονται είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών και δεν έχουν καμία σχέση με την παροχή της υπηρεσίας.
2. Απαγορεύεται η εκ μέρους του χρήστη η χρήση τυχόν ευρεσιτεχνιών, πνευματικών εν γένει δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και επωνυμιών, λογοτύπων, και κάθε είδους γενικών δικαιωμάτων που αφορούν την υπηρεσία
3. Απαγορεύεται, εκ μέρους του χρήστη, κάθε είδους εκμετάλλευση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, τροποποίηση των υπηρεσιών. Σε αντίθετη περίπτωση φέρει ευθύνη σε αποζημίωση έναντι της Mamtic Innovations Ltd την οποία και αποδέχεται με το παρόν κείμενο
 
Άρθρο 6 – Ευθύνη ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 
Ο χρήστης ενεργοποιεί τις υπηρεσίες με αποκλειστικά δική του βούληση και αντίστοιχες ενέργειες. Η Mamtic Innovations Ltd δεν φέρει ευθύνη για την επιλογή της υπηρεσίας.
 
Οι υπηρεσίες παρέχονται με την προϋπόθεση ύπαρξης σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας. Δεν υπάρχει ευθύνη για διακοπές ή κακή λήψη της υπηρεσίας λόγω έλλειψης ή ελαττώματος στην σύνδεση. Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα για τους λόγους αυτούς να ζητήσει επιστροφή ή μείωση των χρεώσεων. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η κακή λειτουργία της υπηρεσίας έγινε με ευθύνη της εταιρείας ,ο χρήστης έχει δικαίωμα να ζητήσει μόνο την επιστροφή ή μείωση των
χρεώσεων.
 
Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη για αποστολή μολυσμένων μηνυμάτων και η αποζημίωση για αυτό τον λόγο θα αναφέρεται σε κάθε είδους ζημία που θα προκαλέσει στην εταιρεία.
 
Άρθρο 7 - Επεξεργασία Πληροφοριών
 
Ο τηλεφωνικός αριθμός μέσω του οποίου γίνεται η ενεργοποίηση της υπηρεσίας, όπως και το ιστορικό κίνησής του, καταγράφονται και αποθηκεύονται στο ηλεκτρονικό σύστημα της Εταιρείας. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία και τους συνεργάτες της για τον συγκεκριμένο εμπορικό σκοπό και επεξεργάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολιτική Απορρήτου και την νομοθεσία που ισχύει. Ο χρήστης συναινεί σε αυτήν την επεξεργασία, με βάση το παρόν
κείμενο.
 
Άρθρο 8 – Αρμοδιότητα Δικαστηρίων
 
Αρμόδια για κάθε διαφορά από το κείμενο είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Greece

     

PremiummContent All rights reserved

Πολιτική Απορρήτου Επικοινωνήστε μαζί μας