PRIVACYBELEID

1. Verantwoordelijke instantie en functionaris voor gegevensbescherming wordt vertegenwoordigd door het management van My Mobile LTD, 6 Krimnizki st., Tel Aviv-Yafo 67899, Israel. Afdeling gegevensbescherming kan per e-mail worden bereikt op nl.[email protected].

 

2. Welke persoonlijke gegevens zijn en waar we deze vandaan halen

 

"Persoonlijke gegevens" zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokken persoon" genoemd); een natuurlijke persoon wordt geacht identificeerbaar te zijn als deze direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door toewijzing aan een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatie of een of meer specifieke kenmerken die een uitdrukking zijn van de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.

a) Gegevens die worden geproduceerd wanneer de website wordt bezocht

U kunt in principe onze websites bekijken zonder persoonlijke gegevens in te voeren. In de regel slaan we alleen de website op waarvan u onze website hebt bezocht, de naam van uw internetserviceprovider, welke websites u op onze website hebt bezocht en de datum en duur van uw bezoek. Om dit te doen, worden kleine bestanden (ook bekend als cookies) opgeslagen in het geheugen van uw computer voor de duur van uw bezoek. Dit zijn zogenaamde tijdelijke sessiecookies (zie sectie 10 hieronder voor meer informatie over permanente cookies). De relevante gegevens worden opgeslagen op de servers van onze dienstverlener LeaseWeb Global B.V. Luttenbergweg 8, 1101 EC Amsterdam, Nederland. De sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw browservenster sluit. We gebruiken de sessiecookies om een ​​zogeheten sessie-ID te maken voor interne statistische doeleinden. De verkregen gegevens zijn volledig geanonimiseerd, dus er is geen kans dat u als persoon wordt geïdentificeerd. Uw IP-adres en een tijdstempel worden om veiligheidsredenen opgeslagen en alleen voor interne doeleinden gebruikt. Het IP-adres is een aan de computer gerelateerde identificatie waarmee een conclusie kan worden getrokken over de computer die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot het internet of de internetgateway die werd gebruikt ten tijde van het online onderzoek. De term tijdstempel betekent een waarde in een gedefinieerd formaat die een tijd toewijst aan een gebeurtenis (zoals het verzenden of ontvangen van een bericht of het wijzigen van gegevens of iets dergelijks). Het doel van een tijdstempel is om mensen of computers duidelijk te maken wanneer gebeurtenissen plaatsvonden.

b) Persoonlijke gegevens die u ons in een formulier toestuurt

Wij verkrijgen uw persoonlijke gegevens wanneer u deze gegevens invoert in een registratie- of contactformulier op onze website, waardoor u zich registreert voor diensten met toegevoegde waarde / informatie en multimediadiensten. De gegevens die worden verzameld, zijn afhankelijk van de specifieke service waarin u bent geïnteresseerd.

Tenzij anders vermeld op het betreffende formulier, worden de volgende gegevens verzameld en opgeslagen:

- uw volledige en correcte naam,

- jouw e-mailadres,

- uw volledige en correcte postadres,

- je telefoonnummer,

- je geboortedatum,

- uw geografische locatie (land),

Als u toestemming hebt gegeven voor reclame wanneer u zich registreerde, slaan we ook uw registratiegegevens op (datum en tijd van toestemmingsverklaring, IP-adres, uw browser en gegevens over het besturingssysteem, apparaat).

c) Persoonlijke gegevens die u ons stuurt door uw interesse te richten

Zodra u zich registreert voor de diensten met toegevoegde waarde / informatie en multimediadiensten, kunnen we u verdere vragen stellen die u kunt beantwoorden (maar niet hoeft te beantwoorden). Deze vragen vragen naar algemene voorkeuren en interesses (bijvoorbeeld de industrie). Als u deze vragen beantwoordt, slaan we ook deze antwoorden op, zodat wij en onze sponsors u advertenties kunnen sturen die aansluiten bij uw interesses. De gegevens worden echter alleen opgeslagen en doorgegeven aan de sponsors als u toestemming hebt gegeven voor reclame.

 

3. Doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

 

Volgens de GDPR, de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere wetten die gegevensbescherming regelen, kunnen we uw persoonlijke gegevens alleen verwerken met uw wettelijke toestemming.

a) Verwerking voor de nakoming van contractuele verplichtingen (artikel 6, lid 1, onder b) GDPR)

We gebruiken en verzamelen voornamelijk uw persoonlijke gegevens om de services met toegevoegde waarde / informatie en multimediadiensten uit te voeren.

Sommige van uw gegevens worden echter ook verzameld voor reclamedoeleinden:

Als u via het online formulier deelneemt aan de diensten met toegevoegde waarde / informatie en multimediadiensten (die worden gefinancierd met advertenties) en tegelijkertijd toestemming verleent voor adverteren, omvat het voorwerp van de gesloten diensten voor toegevoegde waarde / informatie en multimedia ook de overdracht van gegevens voor promotionele doeleinden. In dit geval is uw contractuele overweging dat u toestemming verleent voor reclame waarmee wij en onze sponsors advertenties kunnen aanbieden op de genoemde gebieden (advertenties per post, e-mail en telefoon). Om deze reden worden de gegevens opgeslagen in overeenstemming met artikel 6 1 b) GDPR en door ons gebruikt voor reclamedoeleinden. De gegevens worden vervolgens ook doorgegeven aan de sponsors om reclame te maken op de genoemde gebieden. Als u het diensten- / informatie- en multimedia-contract met toegevoegde waarde beëindigt, zullen we ons ervan onthouden om deze gegevens verder te gebruiken voor reclamedoeleinden.

Als u een diensten- / informatie- en multimedia-overeenkomst met toegevoegde waarde sluit zonder de verplichting van u om toestemming te verlenen voor adverteren, is het bovengenoemde gebruik van de gegevens voor reclamedoeleinden niet van toepassing.

b) Verwerking op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1 bis) GDPR

Wij verwerken uw gegevens ook op basis van toestemming voor reclame als u ons deze toestemming verleent bij de registratie voor de levering van diensten met toegevoegde waarde / informatie en multimediadiensten. In dit geval gebruiken we de gegevens zelf voor reclamedoeleinden en geven we deze door aan onze sponsors in het kader van de toestemming die u hebt verleend.

c) Verwerking om legitieme belangen te beschermen (artikel 6 lid 1 1 f) GDPR)

Als u vragen na / tijdens de registratie voor de toegevoegde waarde diensten / informatie en multimediadiensten die niet naar een specifiek product verwijzen, beantwoordt, zullen wij uw antwoorden opslaan met uw persoonlijke gegevens om gerichte reclame te garanderen. In het geval van antwoorden die wel naar een specifiek product verwijzen, zullen we uw antwoord doorgeven aan het betreffende bedrijf.

d) Verwerking op basis van wettelijke vereisten (artikel 6 lid 1 c) GDPR)

Ten slotte verwerken we uw gegevens om te voldoen aan onze verplichtingen op het gebied van fiscale en commerciële boekhouding en registratie.

 

4. Wie ontvangt uw gegevens en wanneer ze naar derde landen worden verzonden

 

In de volgende subpunten leggen we uit naar wie we uw gegevens verzenden en wanneer we de gegevens verzenden naar landen die bekend staan ​​als derde landen. Derde landen zijn landen buiten de Europese Economische Ruimte. Wij verwerken uw gegevens intern in verschillende afdelingen. We sturen in eerste instantie gegevens naar externe serviceproviders omdat we zelf niet sommige diensten leveren of deze zelf niet verstandig kunnen leveren. We hebben externe serviceproviders die we gebruiken voor al onze gegevensverwerking en externe serviceproviders die alleen gegevens ontvangen als u specifiek ervoor kiest om deze gegevens te verzenden.

a) Interne ontvangers en algemene externe dienstverleners Intern hebben alle afdelingen die de gegevens nodig hebben voor de bovengenoemde doeleinden toegang tot uw gegevens.

Gegevensvalidatie

Nieuwsbrief verzendingen

We gebruiken ook externe serviceproviders om de gegevens voor deze doeleinden te verwerken.

Date-hosting

Als u niet wilt dat uw gegevens op deze of enige andere manier worden verwerkt, kunt u uw toestemming hiervoor via e-mail intrekken op het adres nl.[email protected]

b) Doorgeven aan onze sponsors of de leveranciers van specifieke productaanbiedingen

Als u uw toestemming hebt gegeven om advertenties te ontvangen van onze sponsors / derden bij de registratie voor de diensten met toegevoegde waarde / informatie en multimediadiensten, kunnen we uw gegevens doorgeven aan deze sponsors. De gegevens worden echter niet doorgestuurd naar alle sponsors. In plaats daarvan selecteren we de bedrijven waarnaar we de gegevens verzenden. We zullen de gegevens echter blijven doorgeven aan onze sponsors nadat de toestemming voor reclame is ingetrokken wanneer dit nodig is om bewijs te leveren van toestemming die in het verleden is verleend.

Uw gegevens zullen ook worden doorgegeven aan bedrijven in wiens producten u een specifiek belang heeft getoond na het voltooien van de registratie.

 

5. Periode waarvoor uw gegevens worden opgeslagen

 

De periode waarvoor uw gegevens worden opgeslagen, is afhankelijk van het rechtsbeginsel van gegevensverwerking:

Gegevens die we alleen ontvangen om diensten met toegevoegde waarde / informatie en multimediadiensten aan te bieden, worden uiterlijk drie maanden nadat de service is voltooid, verwijderd. Diensten met toegevoegde waarde / informatie en multimedia worden geacht te zijn voltooid wanneer u uw abonnement hebt stopgezet door ons relevante informatie te sturen via telefoon of e-mail.

Gegevens die we voor promotionele doeleinden hebben ontvangen, worden tien jaar nadat de reden voor het opslaan van de gegevens is verwijderd, verwijderd. Als u ons toestemming geeft voor reclame, zullen we uw gegevens verwijderen tien jaar na de intrekking of het definitieve gebruik van uw gegevens. Lange opslag van dit type is noodzakelijk omdat we nog steeds moeten aantonen dat het promotionele gebruik door ons of onze partners wettelijk toelaatbaar was, zelfs nadat de toestemming is ingetrokken. Als de toestemming wordt ingetrokken voordat de gegevens voor reclamedoeleinden zijn gebruikt, worden de gegevens verwijderd binnen een maand nadat de toestemming is ingetrokken.

 

6. Uw rechten als gegevenssubject en uw intrekking van toestemming

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming garandeert u bepaalde rechten die u over ons kunt doen gelden. Je hebt het recht:

- om bevestiging door ons te vragen of persoonsgegevens over u worden verwerkt en, zo ja, de specifieke omstandigheden van de gegevensverwerking (artikel 15 AVG: recht van toegang door de betrokkene);

- om te verzoeken dat wij onmiddellijk onjuiste persoonsgegevens over u corrigeren. Rekening houdend met het doel van de verwerking, hebt u ook het recht om de voltooiing van onvolledige persoonlijke gegevens te vragen, inclusief door middel van een aanvullende verklaring (artikel 16 AVG: recht op rectificatie),

- om te verzoeken dat we onmiddellijk persoonsgegevens over u verwijderen (artikel 17 AVG: recht van verwijdering),

- om te verzoeken dat we de verwerking beperken (artikel 18 AVG: recht op beperking van verwerking),

- in het geval van verwerking op basis van toestemming of voor de uitvoering van een contract, om de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat aan ons te ontvangen en deze gegevens ongehinderd aan een ander te verstrekken van ons of om deze gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke persoon door te geven wanneer dit technisch mogelijk is (artikel 20 GDPR: recht op gegevensportabiliteit),

- om, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de vervulling van een taak van openbaar belang of de uitoefening van openbaar gezag (artikel 21 AVG: recht van verzet) ,

- om op elk moment een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk als u van mening bent dat de verwerking van de persoonsgegevens die u betreffen inbreuk maakt op toepasselijke recht (artikel 77 AVR in combinatie met artikel 19 van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens: recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit).

Als u ons toestemming hebt gegeven, hebt u uiteindelijk het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. In dit geval blijft alle gegevensverwerking die door ons is uitgevoerd tot het moment waarop u uw toestemming hebt ingetrokken, legaal. Hiertoe kunt u eenvoudig op de link in elke e-mail klikken en u afmelden voor de e-mailservice of een e-mail sturen naar [email protected]. Zodra u uw toestemming hebt ingetrokken, zullen we de gegevens die u heeft verstrekt niet langer gebruiken voor advertentiedoeleinden. We zullen uw gegevens ook niet doorgeven aan derden voor reclamedoeleinden.

 

7. Uw verplichting om persoonlijke gegevens te verstrekken

 

U hebt geen contractuele of wettelijke verplichting om aan de service deel te nemen. Als u echter kiest om u online te registreren en een diensten- / informatie- en multimedia-contract met toegevoegde waarde af te sluiten, bent u verplicht ons ook toestemming te geven voor reclame. U kunt echter wel deelnemen aan de dienst zonder uw toestemming voor reclame te geven door een e-mail te sturen naar nl.[email protected] of een ansichtkaart voor ons. Deelnemersgegevens moeten worden verstrekt om diensten met toegevoegde waarde / informatie- en multimediadiensten te bieden (met of zonder toestemming voor reclame).

 

8. Bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering)

 

We gebruiken geautomatiseerde besluitvorming om u gerichte advertenties te sturen als u ons toestemming hebt gegeven voor reclame. We evalueren ook de antwoorden die u hebt gegeven tijdens de registratie voor de diensten met toegevoegde waarde / informatie en multimediadiensten.

 

9. Beveiliging

 

We gebruiken technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd tegen verlies, onjuiste wijzigingen en ongeoorloofde toegang door derden. In ieder geval, van onze kant zijn het alleen bevoegde personen die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, en zij hebben dit alleen in de mate die nodig is voor de bovengenoemde doeleinden. De beveiligingsmaatregelen worden voortdurend aangepast aan de verbeteringen in technische mogelijkheden.

 

10. Welke internetspecifieke gegevensverwerking plaatsvindt

 

a) Cookies

We gebruiken zogenaamde cookies op onze websites. Dit zijn kleine bestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en via welke specifieke informatie naar ons wordt verzonden. Deze informatie omvat met name de login (uw bezoek), de datum en tijd van uw bezoek aan ons, het cookienummer en de URL van de website van waaruit u onze website hebt bereikt. De relevante gegevens worden opgeslagen op de servers van onze serviceprovider.

Het gebruik van cookies stelt ons in eerste instantie in staat u te herkennen. We kunnen de cookies ook gebruiken om onze website optimaal af te stemmen op uw individuele behoeften. We gebruiken ook cookies om de statistische frequentie vast te leggen waarmee de verschillende pagina's van onze website worden benaderd en de algemene navigatie.

Als u echter het gebruik van cookies wilt voorkomen, kunt u uw browser gebruiken om te voorkomen dat nieuwe cookies worden geaccepteerd en opgeslagen. U kunt onze website nog steeds gebruiken als u dit doet, maar er kan een beperking zijn in de omvang van de service. Als u wilt weten hoe dit werkt in de browser die u gebruikt, gebruikt u de helpfunctie in uw browser of neemt u contact op met de fabrikant. We raden u echter aan om cookies ingeschakeld te laten, omdat dit de enige manier is om het hoge gebruikerscomfort te bieden dat we altijd willen bereiken.

b) Facebook Pixel

We gebruiken Facebook Pixel door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, op onze websites. Het biedt verschillende functies en we gebruiken de functie Aangepaste doelgroepen. Dit betekent dat als u een Facebook-gebruikersaccount heeft onze advertentie op een gerichte manier op Facebook wordt weergegeven. Om dit te doen, maakt Facebook Pixel een directe verbinding tussen onze website en de Facebook-servers. Uw gebruiksgegevens worden naar Facebook verzonden voor analyse- en marketingdoeleinden. Als u een Facebook-account hebt, kunnen deze gegevens aan u worden toegeschreven. Volgen houdt in dat uw Facebook-activiteit onder bepaalde omstandigheden door meerdere websites kan worden gevolgd. We hebben geen invloed op de verwerking van persoonlijke gegevens, aangezien dit de volledige verantwoordelijkheid van Facebook is. U vindt meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook in de Facebook-gegevensbeschermingskennisgeving op  https: // www.facebook.com/policy.php. Als je toestemming voor het gebruik van Facebook Website Custom Audiences wilt weigeren, kun je de relevante instellingen in je Facebook-gebruikersaccount wijzigen in:

https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

c) Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Google Analytics en de service Google Remarketing, beide geleverd door Google Inc. ("Google"). Via de Google-remarketingservice worden gebruikers die onze websites en online services al hebben bezocht en die interesse getoond hebben in wat we aanbieden, opnieuw aangesproken via gerichte advertenties op websites van het Google-partnernetwerk. De reclame wordt over elkaar heen gelegd met behulp van cookies. De tekstbestanden kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren bij het bezoeken van de website en vervolgens gerichte productaanbevelingen te doen en advertenties op basis van interesse aan te bieden. Google Analytics maakt ook gebruik van cookies. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze site (inclusief uw IP-adres) wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Natuurlijk gebruiken we Google Analytics met de functie anonymizeIP, dus je IP-adres wordt absoluut anoniem gemaakt door middel van maskeren.

Google zal de informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren om rapporten over de websiteactiviteit voor de eigenaar van de website te genereren om aanvullende diensten te bieden die verband houden met het gebruik van de website en het gebruik van internet. Google kan deze informatie ook aan derden verschaffen indien dit wettelijk vereist is of wanneer derden deze gegevens namens Google verwerken. Externe providers, waaronder Google, gebruiken de informatie die is opgeslagen in de cookies als onderdeel van de Google-remarketingdienst om advertenties weer te geven op andere websites op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan die website. Google koppelt uw IP-adres onder geen enkele voorwaarde aan andere gegevens die door Google worden bewaard, zelfs als deze is gemaskeerd.

U kunt de installatie van cookies voorkomen door de relevante instellingen in uw browsersoftware te wijzigen of door een invoegtoepassing voor de browser te installeren (toegankelijk via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?); we willen echter opmerken dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de verwerking van de informatie die Google over u verzamelt op de beschreven manier en voor het bovengenoemde doel.

 

Netherlands

     

PremiummContent All rights reserved